ข้อมูลครัวเรือนยากจนระดับพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

0

จำนวนครัวเรือน

0

ครัวเรือน

จำนวนสมาชิก

0

คน

กราฟแสดงจำนวนครัวเรือนยากจนระดับพื้นที่

แผนที่แสดงจำนวนครัวเรือนยากจนระดับพื้นที่

จำนวนครัวเรือนแยกตามอำเภอ

0-500
501-1000
1001-1500
1501-2000
มากกว่า 2000